АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 29.1.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 550/2015 Други административни дела ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 4.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 550/ 2015г. по описа на АС-Добрич. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила от 4.1.2016г.
2 Административно дело No 650/2015 ЗКИР Р.Т.Н. СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 4.1.2016г.
Решение №173/04.01.2016г. ОТМЕНЯ по жалба на Р.Т.Н. с ЕГН ********** *** извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, изразяващо се в заличаване на премахнати сгради с идентификатори 02508.62.641.11, 02508.62.641.12 и 02508.62.641.13 по КККР на град Балчик, местността “Тузлата”, собственост на жалбоподателя Р.Т.Н. на основание нот. акт № 66, т.ІІ, рег.№ 1201, дело № 209/2011г. на нотариус с рег.№ 109 от регистъра на НК. ОСЪЖДА СГКК – Добрич да заплати на Р.Т.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 10, 00 лева, сторени разноски по делото, представляващи платена държавна такса по жалбата. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице “Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, местност “Тузлата”, с ЕИК 124517480, представлявано от управителя д-р К.К.С.. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
3 Административно дело No 469/2015 ЗУТ А.-Ю.Б. ЕТ НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НСК" - ДОБРИЧ ПРИ РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 8.1.2016г.
решение №4 ОТМЕНЯ по жалба на Ю.И.Б. с ЕГН ********** *** в качеството й на едноличен търговец с фирма “Анелия – Ю.Б.”, с ЕИК 124133953, със седалище и адрес на управление с.Българево, община Каварна заповед № ДК-09-Д-02/23.07.2015г., с която на основание чл.224, ал.5 от ЗУТ, във вр. чл.222, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУТ Началникът на РО “НСК” – Добрич при РДНСК – Североизточен район е наредил спиране на изпълнението на незаконен строеж: “Заведение за обществено хранене”, находящ се в ПИ 07257.45.313, с.Българево, морски плаж “Болата”, община Каварна, с извършител ЕТ “Анелия – Ю.Б.”*** и е забранил достъпа до строежа. ОСЪЖДА РО “НСК” – Добрич при РДНСК – Североизточен район да заплати на Ю.И.Б. с ЕГН ********** *** в качеството й на едноличен търговец с фирма “Анелия – Ю.Б.”, с ЕИК 124133953, със седалище и адрес на управление с.Българево, община Каварна сумата от 1200, 60 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно наказателно дело (К) No 638/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ И.П.Д. Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73/ 28.09. 2015 год.,постановено по н.а.х.д. № 1071 по описа на РС – Добрич за 2015 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2016г.
5 Административно наказателно дело (К) No 657/2015 Наказателни касационни производства Д.К.Н. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 78/ 06.10.2015г., постановено по н.а.х.д. № 1143/ 2015г. по описа на Районен съд–Добрич и вместо същото ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление №11-01-175/ 11.06.2015 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София с което, за извършено нарушение на чл.6,ал.1,т.1, буква “б”,във връзка с чл.11, ал.2 и ал.5 от Закона за общинските бюджети, на основание чл.32, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция, на Д.К.Н.,***, на длъжност Кмет на община град Добрич, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2016г.
6 Административно дело No 728/2015 Други административни дела ОБЩИНА КАВАРНА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА" Определение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на община Каварна,срещу Покана за доброволно изпълнение и възстановяване на сума в размер на 282 830, 54 лева и натрупаната до момента лихва, обективирана в писмо изх.№ 08-00-5021/30.11.2015г на Ръководителя на УО на ОП”Околна среда 3007-2013г.” ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 728 по описа за 2015г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
7 Административно дело No 4/2016 Дела административен характер по ЗМСМА Ц.З.Ц. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Определение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.З.Ц., в качеството му на общински съветник при Общински съвет –Каварна /ОбС/, срещу Решение №22 от Протокол №4 от 29.12.2015г. на ОбС-Каварна, с което е одобрена общата численост на общинската администрация и е одобрена нова структура на общинската администрация – Каварна, съгласно приложение №4. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Ц.З.Ц., в качеството му на общински съветник при ОбС Каварна за спиране изпълнението на Решение №22 от Протокол №4 от 29.12.2015г. на ОбС-Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №4/2016г. на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
8 Административно дело No 6/2016 ЗУТ БОБИ ПРЕС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 11.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ”Боби Прес” ООД, ЕИК 102684007, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Св. Патриарх Евтимий” № 2, вх.2, ет.1, представлявано от Б.Б.З. и Б.И.С.С. срещу заповед № 860 от 11.12.2015г., издадена от кмета на Община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 6/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич, поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване пред ВАС по реда на Глава ХІІІ от АПК с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
9 Административно дело No 558/2015 Искове за обезщетение Е.М.П. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ,
УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК - СОФИЯ
Определение от 22.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/2015г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
10 Административно наказателно дело (К) No 721/2015 Наказателни касационни производства С.Ю.С. ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 22.1.2016г.
Решение № 6 /22.01.2016г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81/ 12. 10. 2015 г. по нахд № 994/ 2015 год. на ДРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1278/12 от 10. 12. 2012 год. на Началника на І РУ “Полиция” към ОДМВР Добрич, с което на С.Ю.С. от гр. Варна, ЕГН ********** за извършено нарушение по чл. 150 от Закона за движение по пътищата на основание чл. 177, ал.1, т. 2, предложение първо от същия закон му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв. Решението е окончателно.
11 Административно наказателно дело (К) No 739/2015 Наказателни касационни производства Р.И.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 22.1.2016г.
Решение № /22.01.2016г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77/ 06. 11. 2015 г., постановено по нахд № 496/ 2015 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено НП № 28 - 0000073/ 23. 03. 2015 г. на и. д. директор на Регионална дирекция "АА" – гр. Добрич, с което на Р.И.Г., ЕГН ********** на основание чл. 93, ал. 2 от ЗАвтП е наложена глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 18, т. 4 от Наредба № Н – 8 от 27. 06. 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, издадена от Министъра на транспорта. Решението е окончателно.
12 Административно наказателно дело (К) No 708/2015 Наказателни касационни производства Д.И.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.1.2016г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 63/06.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. №884/2015 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление №15-0851-250/13.03.2015 год. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Добрич, в частта му, с която, на Д.И.К. за извършено нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 30 лева на осн. чл.183, ал.3, т.7 от ЗДвП; за извършено нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева на осн. чл.183, ал.4, т.5, предл.1 от ЗДвП; за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10 лева на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП; за извършено нарушение на чл.139, ал.2, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 20 лева на осн. чл.185 от ЗДвП и за извършено нарушение на чл.139, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 20 лева на осн. чл.185 от ЗДвП. като ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОТМЕНЯ решение № 63/06.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. №884/2015 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич в частта с която е потвърдено НП №15-0851-250/13.03.2015 год. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Добрич с което, на Д.И.К. за извършено нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лева на осн. чл.178, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-0851-250/13.03.2015 год. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Добрич с което на Д.И.К. за извършено нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лева на осн. чл.178, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 25.1.2016г.
13 Административно наказателно дело (К) No 709/2015 Наказателни касационни производства Л.С.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/15.10.2015 год. по нахд № 951/2015 год. на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.1.2016г.
14 Административно наказателно дело (К) No 717/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Е.Т.Г. Решение от 25.1.2016г.
Решение № /25.01.2016г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №68 от 15.10.2015 г. по нахд №729/2015 г. на Добричкия районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.1.2016г.
15 Административно наказателно дело (К) No 722/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ АТАНАСОВ ГРУП ЕООД Решение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75 от 09.11.2015 г. по н.а.х. дело № 930/2015 г. на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 25.1.2016г.
16 Административно дело No 15/2016 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК Определение от 26.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 15/2016г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
17 Административно наказателно дело (К) No 710/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ К.Б.А. Решение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72/ 5. 10. 2015 год. по НАХД № 1823/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.1.2016г.
18 Административно наказателно дело (К) No 725/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ "ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО КАЛИАКРА" Решение от 27.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 84/ 29. 10. 2015 год. по НАХД № 1075/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич като вместо това ПОСТАНОВЯВА:. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 155397/ 7. 07. 2015 год. на Директора на офис Добрич при ТД на НАП-Варна, с което на Сдружение “Ловно рибарско дружество-Калиакра”, гр. Каварна, ***, ЕИК *** за нарушение на чл. 92, ал. 2 във вр. с чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО е наложена имуществена санкция в размер на 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.1.2016г.
19 Административно наказателно дело (К) No 726/2015 Наказателни касационни производства П.Б.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №43 от 16.10.2015г. по НАХД №182/2015г. на Районен съд-Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.1.2016г.
20 Административно наказателно дело (К) No 729/2015 Наказателни касационни производства П.Б.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44/ 19. 10. 2015 год. по НАХД № 183/ 2015 год. на Районен съд, гр. Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.1.2016г.
21 Административно наказателно дело (К) No 713/2015 Наказателни касационни производства В.А.Д. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 28.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 59/16.09.2015г., постановено по нахд № 1050/2015г. по описа на Районен съд - гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № ПИОС 119/26.05.2015г., издадено от кмета на Община гр. Добрич, с което на В.А.Д., ЕГН ********** от гр.София, в качеството й на председател и представляващ ПП”Партия на българските жени”, участваща в КП "България без цензура”, за извършено нарушение по чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс и на основание чл. 472, ал.1 от същия кодекс, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 (хиляда) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.1.2016г.
22 Административно дело No 270/2015 Други административни дела И.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 29.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.П.,***, в. з. “Бели скали”, ул. “Десета” № 78 против заповед № 330/ 16. 03. 2015 год. на Кмета на Община Балчик, по силата на която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII в кв. 12 по плана на в. з. “Бели скали”, гр. Балчик с цел промяна на регулационни граници по имотни граници. ОСЪЖДА И.А.П.,***, в. з. “Бели скали”, ул. “Десета” № 78 да заплати на Община Балчик сумата от 600. 00 лв. юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА И.А.П.,***, в. з. “Бели скали”, ул. “Десета” № 78 да заплати на Х.Т.Я., ЕГН ********** *** сумата от 1082. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
23 Административно дело No 386/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ ЛАФИ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 29.1.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10-СИР-27/ 2. 06. 2015 год. на Началника на РДНСК Североизточен район, с която на осн. чл. 216, ал. 6 от ЗУТ е отхвърлена като неоснователна жалба на “ЛАФИ” ЕООД, гр. Балчик, ул. “Дунав” № 48 срещу разрешение за строеж № 66/ 11. 05. 2015 год. на гл. архитект на Община Балчик за строеж: “ВЪЗДУШНА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА L 3290 м., находящ се по улици “Тунджа”, “Варненска”, “Люлин”, “Средна гора”, “Арда”, “Струма”, “Волга”, гр. Балчик” с възложител “ХЕРОС КОМЮНИКЕЙШЪН ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна, ул. “Алеко К.” № 37. ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 66/ 11. 05. 2015 год. на гл. архитект на Община Балчик за строеж: “ВЪЗДУШНА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА L 3290 м., находящ се по улици “Тунджа”, “Варненска”, “Люлин”, “Средна гора”, “Арда”, “Струма”, “Волга”, гр. Балчик” с възложител “ХЕРОС КОМЮНИКЕЙШЪН ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна, ул. “Алеко К.” № 37 и “ХЕРОС НЕТУЪРК-БАЛЧИК” ООД, гр. Варна, ул. “Алеко К.” № 37. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му до страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.