header


Новини

18-12-2017

Съдии от Административен съд – Добрич изнесоха лекции на ученици

 В изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката за учебната 2017/2018 г. лектори от Административен съд – Добрич изнесоха лекции на ученици, както следва:

 На 20.10.2017г., от 13.30 часа, Нели Каменска – съдия в Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от ХІІа от Езикова гимназия “Гео Милев” гр. Добрич на тема “Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“.

 На 24.10.2017г., от 15 часа, Красимира Иванова – административен ръководител на Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от ХІІе клас от Езикова гимназия “Гео Милев” гр. Добрич на тема   „Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател”. Беше даден отговор на въпросите: Как се става съдия – изисквания според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията и Статут на административните съдии в Република България.

 На 30.10.2017г., от 14 часа, Красимира Иванова – административен ръководител на Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от Средно училище “Любен Каравелов” гр. Добрич на тема “Административно правосъдие”.

 На 09.11.2017г., от 16.00 часа, Нели Каменска – съдия в Административен съд – Добрич представи пред ученици от ХІІе от Езикова гимназия “Гео Милев” гр. Добрич темата “Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“.

 На 09.11.2017г., от 12.50 часа, Красимира Иванова – административен ръководител на Административен съд – Добрич запозна учениците от Ха, Хб и Хв от Средно училище “Климент Охридски” гр. Добрич с темата „Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател”. Беше даден отговор на въпросите: Как се става съдия – изисквания според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията и Статут на административните съдии в Република България.

 На 10.11.2017г., от 12.50 часа, Нели Каменска – съдия в Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от Ха, Хб и Хв от Средно училище “Климент Охридски” на тема “Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“.

 На 14.11.2017г., от 15 часа, Теодора Милева – заместник - председател в Административен съд – Добрич даде възможност на ученици от ХІІе клас от Езикова гимназия “Гео Милев” гр. Добрич да се запознаят с „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и извършители на престъпление“.

 На 17.11.2017г., от 13.30 часа, Теодора Милева – заместник - председател в Административен съд – Добрич представи на ученици от ХІІа клас от Езикова гимназия “Гео Милев” гр. Добрич същата тема: „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и извършители на престъпление“.

 Лекциите преминаха при проявен интерес от страна на учениците и потвърдиха необходимостта от продължаване на образователната програма за постигане на поставените цели и разширяване знанията и кръгозора на подрастващите.