header


Новини

Page 1 of 18  > >>

23-07-2018

З  А  П  О  В  Е  Д

 № РД – 12 – 72 

гр. Добрич                          19.07.2018 г.

          На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с Решение на ВСС по Протокол № 24 от 17.07.2018 г., чл. 329, ал. 3 ЗСВ и чл. 144 АПК

НАРЕЖДАМ:


18-06-2018

 в закрито заседание на 18.06.2018г.,  насрочи административно дело № 349/2018г. за 18.07.2018г. от 11:15ч. Производството по делото е образувано по жалба на областния управител на област Добрич против Решение № 456 на Общински съвет - Каварна, проведено на 16.05.2018 год., в което Общински съвет – Каварна решава следното:


18-06-2018

 

  На 14-15.06.2018 г., Административен съд–Добрич – партньор по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”


22-05-2018

  Административен съд – Добрич уведомява страните по делата, че със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, Заключителни разпоредби, § 10, обнародван в ДВ,  бр. 42/ 22.05.2018 г., е изменен чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс, като разпоредбата по отношение на спирането на сроковете в дните, обявени за официални празници и по време на съдебната ваканция, не се прилага:


21-05-2018
 
 

  На 18.05.2018 г., Административен съд – Добрич – партньор по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”