header


Новини

<< <  Page 3 of 19  > >>

22-05-2018

  Административен съд – Добрич уведомява страните по делата, че със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, Заключителни разпоредби, § 10, обнародван в ДВ,  бр. 42/ 22.05.2018 г., е изменен чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс, като разпоредбата по отношение на спирането на сроковете в дните, обявени за официални празници и по време на съдебната ваканция, не се прилага:


21-05-2018
 
 

  На 18.05.2018 г., Административен съд – Добрич – партньор по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”


19-04-2018

 На 18.04.2018 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” посветен на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и европейското законодателство с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.


16-04-2018

 

 

Уважаеми колеги и служители в съдебната система,

 Денят на Конституцията и юриста е ден за гордост и преклонение пред нашите предци, които с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г. поставят началото и въвеждат конституционализма и правото като основополагащи принципи в устройството на  младата българска държава.

 Всички ние работим ежедневно, за да запазим тези достижения независимо от предизвикателствата, пред които е изправена държавата ни и които са неизменна част от нашето ежедневие.

 Вярваме, че изпълняваме достойно дълга си към обществото, която вяра ни дава сили и воля да продължим напред.

 Нека, в деня на Конституцията и юриста, да се поздравим с постигнатото и да си пожелаем успех!

 Бъдете здрави и целеустремени!

Честит празник!

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ


11-04-2018
 
 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ
 
 
посветен на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и европейското законодателство