header


Новини

<< <  Page 3 of 16  > >>

15-03-2019
  „…без административно правосъдие, без възможност за гражданина да оборва по законен ред незаконните действия на административната власт – не може да се говори за добър ред, още по – малко за правен ред в една държава“
  С тези думи завърши презентацията си Красимира Иванова – председател на Административен съд – Добрич пред ученици от 10 клас на СУ „ Климент Охридски“ на тема: „Що е административно правосъдие“, представена на 15.03.2019 г. от 09.30 часа.

12-03-2019

  Лекция от Образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по проект на ВСС и МОН пред ученици от 10 ”а” от СУ „Любен Каравелов“ на тема: „Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател" изнесе на 12.03.2019 г., от 15.00 часа, Красимира Иванова – адм. ръководител - председател на Административен съд – Добрич.


06-03-2019

  По жалби на Областен управител на Област Добрич са образувани още две дела срещу Решения съответно на  Общински съвет Шабла и Общински съвет Балчик, с които са приети Наредби за изменение и допълнение на Наредбите за определяне размера на местните данъци на територията на съответните общини.


05-03-2019

  В Административен съд – Добрич по жалба на Община гр. Добрич е образувано адм. дело №171/2019 г., насрочено за 27.03.2019 г. от 14,30 часа.


01-03-2019

  По жалба на Областен управител на Област Добрич на 01.03.2019 г. е образувано административно дело № 172/ 2019 г. по описа на Административен съд – Добрич.

  Жалбата е подадена срещу Решение № 45 – 9, прието на заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 29.01.2019 г., с което на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общинският съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.